Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.autocar24.sk


Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Cena a spôsob dopravy:

Všetok tovar z tejto stránky sa zasiela formou dobierky, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnou spoločnosťou GLS.

Doba dodania tovaru od uzavretia objednávky je do 7 pracovných dní.

- doprava Slovenskou poštou je spoplatnená sumou 5 eur

- doprava kurierom GLS je spoplatnená sumou 8 eur
- autobatérie a zásielky nad 15kg možno expedovať len prepravnou spoločnosťou GLS

Objednanie tovaru:

Tovar je možné objednať prostredníctvom e-shopu na tejto stránke. Kupujúci sa nemusí registrovať. Po ukončení nákupu si vyplní adresu dodania. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované elektronickou formou alebo telefonicky zo strany predávajúceho.

Zrušenie objednávky:/odstúpenie od zmluvy/

Kupujúci môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, Doba vybavenia je max.12 hodín.

Cena tovaru:

Ceny sú uvedené ako konečné, bez nákladov na dopravu do miesta určenia. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky.

Spôsob platby:

Platba za objednaný tovar je realizovaná formou dobierky, čiže pri prevzatí tovaru kupujúcim na pošte alebo u kuriéra.

Nadobudnutie tovaru:

Tovar sa považuje za dodaný v okamihu prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

Reklamácia tovaru:

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť prepravcovi a následne našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

- vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní

- vady zapríčinené nesprávnym použitím

- vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou

- vady zapríčinené nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

- Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom

- po informovaní, Vám odporúčime najvhodnejší spôsom prepravy reklamovaného tovaru

- do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

- zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele, ktorý chce kupujúci reklamovať

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Pri výskyte chýb alebo reklamácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom:

- elektronickej pošty na adrese autobarma@gmail.com

- tel.: 0919 141 707

Záverečné ustanovenia:

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.auto-barma.eu .
2. Predávajúci je oprávnený na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom, kedy sú zverejnené na internetovom portáli. Dovtedy platné Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok.
3. Zmluvy a s tým súvisiace právne vzťahy sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase uzavretia zmluvy.

 


YWZjMjY